UZ | RU | EN

Фонд бозорини ривожлантириш истиқболлари

         Замонавий молия тизимини молия бозорисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Фонд бозори эса молия бозорида мухим ахамиятга эга. Фонд бозори- бу унинг иштирокчилари томонидан қимматли қоғозларни чиқариш ва уларнинг муомалада бўлишида иқтисодий муносабатлар тизимидир.

         Фонд бозори ривожланишининг мамлакат иқтисодиётига таъсири шундаки, у кенг доирадаги инвесторларнинг, шу жумладан хорижий инвесторларнинг капиталини иқтисодиётнинг турли тармоқларига жалб қилиш, уларни қайта диверсификация қилиш, шу орқали мамлакат учун мухим бўлган йирик лойихаларни молиялаштириш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, янги иш ўринлари яратиш каби бугунги кунда долзарб бўлиб турган турли иқтисодий-ижтимоий муаммоларни бартараф этишда ёрдам беради.

        Фонд бозорини тараққий топтириш хўжалик юритувчи субъектлар ва ахолининг реал даромадларига хам таъсири каттадир. Чунончи, унда компаниялар ўзларининг инновацион лойихаларини молиялаштириш имкониятига эга бўладилар, бозорнинг бошқа иштирокчилари эса қимматли қоғозларни сотиб олиш, сотиш, шунингдек дивиденд ва фоиз кўринишида даромад олиш имкониятини қўлга киритадилар.

       Бугунги кунда мамлакатимизда 605 та акциядорлик жамиятлари фаолият юритмоқда. Улар томонидан муомалага чиқарилган қимматли қоғозлар сони 5,503 млрд. донани, чиқарилувнинг умумий қиймати 53,9 трлн. сўмни ташкил этмоқда. Мавжуд 605 та жамиятдан 27 таси банклар, 4 таси биржалар, 9 таси инвестиция фондлари, 16 таси лизинг ва суғурта компаниялари, қолган 549 таси иқтисодиётнинг турли тармоғидаги жамиятлардир.

          Фарғона вилоятидаги акциядорлик жамияти сони бугунги кунда 43 тани ташкил этади. Вилоятдаги акциядорлик жамиятлари томонидан муомалага чиқарилган қимматли қоғозлар сони 40,199 млн. донани, чиқарилув хажми  581,5 млрд. сўмни ташкил этмоқда.

        2018 йилнинг 1-ярим йиллигида “Тошкент” республика фонд биржасида савдолар айланмаси 170,9 млрд. сўмни, битимлар сони эса 6401 тани ташкил этди. Шундан вилоятимиздаги акциядорлик жамиятларига тегишли қимматли қоғозлар бўйича савдолар хажми 16,67 млрд. сўмни, битимлар сони 3897 тани ташкил қилди. Бу борада Фарғона вилояти республика миқёсида Тошкент шахридан кейин иккинчи ўринда бормоқда.

           Биржа савдоларида ўтган йилнинг шу даврига таққослаганда ўсиш кузатилди. Бунга кейинги пайтда сохани ривожлантириш бўйича янгича ёндошувдаги ислохотлар сабаб бўлмоқда десак янглишмаймиз.

       Яқинда мамлакатимиз фонд бозорида илк марта “Кварц” АЖ акцияларини IPO (бирламчи оммавий таклиф этиш) усулида сотилиши кўплаб фуқароларимизни фонд бозорига бўлган қизиқишини янада ортирди хамда фонд бозорини ривожланишида мухим қадамлардан бири бўлди.

       Бироқ, шундай бўлсада сохада ўз ечимини кутаётган бир қатор муаммолар борки уларнинг ечимисиз фонд бозорини ривожлантириб бўлмайди.         

       Бугунги кунда мамлакатимиздаги акциядорлик жамиятларининг умумий сони фонд бозори учун кам хисобланади. Чунки қимматли қоғозлар эмитентларининг камлиги фонд бозорини иқтисодиётдаги салмоғини пасайишига, қимматли қоғозлар билан савдо айланмасининг камайишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида молия ресурсларини иқтисодиётга етарлича йўналтириш имконини бермайди.  Шу муносабат билан муаммо ўз ечимини топиши учун акциядорлик жамияти ташкил қилиш орқали тадбиркорлик фаолиятини юритишни рағбатлантириш механизмларини яратиш лозим.         

       Иқтисодиётнинг реал сектори ва фонд бозори ўртасидаги узилиш корхоналарга инвестициявий маблағларни жалб қилишда қийинчилик туғдирмоқда.

           Ахоли, шу жумладан кўплаб корхоналар бошқарувчилари молия бозори сохасида етарли билим, ахборот  ва малакага эга эмаслар. Корхоналар рахбарлари бизнесни молиялаштиришда кўпроқ банк кредитини афзал билсалар, оддий фуқаролар инвестиция объекти сифатида кўчмас мулк, қимматбахо буюмлар, банк омонатларини афзал кўрмоқдалар. Шу муносабат билан қимматли қоғозлар капитал жалб қилиш ва фойда олишнинг самарали воситаси эканлигини кенг оммага етказишда зарур чораларни белгилаш, молия бозори сохасида малакали мутахассисларни тайёрлаш, ахолинининг молиявий сохада саводхонлигини ошириш зарурлигигига эътибор қаратиш зарур.Ривожланган мамлакатларда бўлганидек ахолининг биржа савдоларида иштирок этиши учун қулай ва содда механизмларни жорий этиш керак.

        Маълумки давлат қимматли қоғозлари бозори нафақат давлат бюджети тақчиллигини қоплаш манбаи, балки молия бозори тараққиётидаги мухим восита ва йирик инвестиция лойихаларини молиялаштиришнининг ўзига хос гарови хамдир. Шунингдек у мамлакатда инфляция кўрсаткичларини барқарорлигини таъминлашда сезиларли таъсир кучига хам эга.

          Шу муносабат билан фонд бозорини ривожлантиришда давлат қимматли қоғозларини муомалага чиқариш ва жойлаштириш имкониятларидан унумли фойдаланиш зарур.

        Бундан ташқари иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш мақсадида давлат улушига тегишли акцияларни бирламчи ва иккиламчи бозорларда сотиш механизмларини қайта кўриб чиқиш, стратегик ахамиятга эга корхоналарни бошқаришда устувор имкониятларни сақлаб қолиш учун “олтинг акция” дан кенг фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш зарур.

          Мамлакатимизда 2017-2021 йилларга мўлжалланган Харакатлар стратегиясида мамлакатимиз фонд бозорини ривожлантириш чоралари белгиланган. Шу муносабат билан яқин орада Ўзбекистон фонд бозорини халқаро миқёсда етакчилар қаторига қўшилишига умид қиламиз.

 

 

М.Кенжаев

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази 

Фарғона вилоят бошқармаси бошлиғи

 

 

“Барака” ИФ АЖ акциядорлари диққатига!

2018 йил 30 июн куни соат 10-00 да Фарғона шахри, Қомус кўчаси 40 уй манзилида “Фарғона агро сервис МТП” МЧЖнинг мажлислар залида жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қиламиз

Умумуий йиғилиш кун тартиби қуйидагича:
 
1. Жамият бошқарувчи компаниясининг 2017 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботини тасдиқлаш.
 
2. 2017 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш.
 
3. Жамиятнинг 2017 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш.
 
4. Жамиятнинг 2017 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш.
 
5. Жамиятнинг 2018 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметасини тасдиклаш.
 
6. Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш.
 
7. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини кайта сайлаш.
 
8. Жамиятни 2018 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш.
 
9. Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан шартнома имзолаш.
 
10. Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси ва “Барака” ИФ АЖ ўртасида тузиладиган шартномани тасдиқлаш.
 
Акциядорлар умумий йигилиши утказилиши буйича утказилган кузатув кенгаши мажлиси санаси - 08.06.2018 йил.
 
Акциядорлар умумий йигилиши утказилиши юзасидан акциядорларга хабар бериш учун тузилган реестр санаси - 08.06.2018 йил.
 
Акциядорлар умумий йигилишида катнашиш хукукига эга акциядорлар руйхати тузиладиган сана - 26.06.2018 йил.
 
Акциядорлар умумий йигилиши утказилиши юзасидан кушимча маълумотлар олиш ёки саволлар булса, куйидаги манзилга мурожаат килишингиз мумкин:
 
Фаргона вилояти, Фаргона шахри, Комус кучаси 40 уй. Телефон- 0373-244-30-37. email- ishonchltd@mail.ru.

Fayllar

Диққат эълон!

ХУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР

“Барака” ИФ АЖ акциядорларининг 28 май 2016 йилдаги қарорига асосан акциядорларга 2015 молия йили якуни юзасидан дивиденд тўланиши бошланди. Акциядорларга тўлов реквизитларини фонд бошқарувчи компанияси бухгалтериясига тақдим этишлари сўралади. Қўшимча маълумот учун телефон (0373) 244-30-37.

Бошқарувчи компания

«Барака» инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига (07.05.2016й; янги нашр - 13.05.2016й.)

2016 йил 28 май куни Фаргона шахар, Комус кучаси 40 уйда жойлашган Фаргона вилоят МТПлар бирлашмасига карашли бинонинг мажлислар залида акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йигилиши утказилишини маълум килади. Умумий йигилиш кун тартибига куйидаги масалалар киритилган:


1. Жамият бошқарувчи компаниясининг 2015 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботини тасдиқлаш.
2. 2015 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш.
4. Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш.
5. Жамиятнинг 2016 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметасини тасдиклаш.
6. Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш.
7. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини кайта сайлаш.
8. Жамиятни 2016 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш.
9. Жамиятнинг аввал давлат рўйхатдан ўтган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисолаларига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2013, 2014 ва 2015 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасидан устав фондини оширишга ажратилган қисмини капитализация қилиш орқали жамият устав фондини кўпайтириш. Қўшимча чиқариладиган акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ва шартларини белгилаш.
11. Жамиятнинг қўшимча акциялар чикарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш.
12. Жамият уставига киритилган узгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлаш.
13. Жамиятнинг янги тахрирдаги ички низомларини тасдиқлаш.
14. Жамиятда корпоратив бошкарув кодексини тадбиқ этиш.
15. Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан шартнома имзолаш.
16. Жамиятни Кимматли когозлар Марказий депозитарийси билан шартномасини имзолаш.

Акциядорларнинг умумий йигилишда иштирок этиш хукукига эга акциядорларнинг руйхати тузилаётган сана - 24.05.2016 йил. Умумий йигилиш катнашчилари узлари билан шахсини тасдикловчи хужжат хамда вакиллар белгиланган тартибда ишончнома билан катнашишлари шарт. Маълумот учун телефон ракам (0373) 244-30-37.

Auditorlik xulosasi (2016)
Muhim faktlar № 06

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Baraka” investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Baraka" IF AJ

Биржа тикерининг номи:*

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Электрон почта манзили:*

info@barakaif.uz

Расмий веб-сайти:*

www.barakaif.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

28.05.2015 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

28.05.2015 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Фаргона шахри, Комус кучаси 40 уй

Умумий йиғилиш кворуми:

51,47 %

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Жамият бошқарувчи компаниясининг 2015 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботини тасдиқлаш.

100

431684

0

0

0

0

2.

2015 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш.

100

431684

0

0

0

0

3.

Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш.

100

431684

0

0

0

0

4.

Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш.

100

431684

0

0

0

0

5.

Жамиятнинг 2016 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметасини тасдиклаш.

100

431684

0

0

0

0

7.

Жамиятнинг тафтиш комиссиясини кайта сайлаш.

100

431684

0

0

0

0

8.

Жамиятни 2016 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш.

100

431684

0

0

0

0

9.

Жамиятнинг аввал давлат рўйхатдан ўтган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисолаларига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.

100

431684

0

0

0

0

10.

Жамиятнинг 2013, 2014 ва 2015 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасидан устав фондини оширишга ажратилган қисмини капитализация қилиш орқали жамият устав фондини кўпайтириш. Қўшимча чиқариладиган акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ва шартларини белгилаш.

100

431684

0

0

0

0

11.

Жамиятнинг қўшимча акциялар чикарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш.

100

431684

0

0

0

0

12.

Жамият уставига киритилган узгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлаш.

100

431684

0

0

0

0

13.

Жамиятнинг янги тахрирдаги ички низомларини тасдиқлаш.

100

431684

0

0

0

0

14.

Жамиятда корпоратив бошкарув кодексини тадбиқ этиш.

100

431684

0

0

0

0

15.

Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан шартнома имзолаш.

100

431684

0

0

0

0

16

Жамиятни Кимматли когозлар Марказий депозитарийси билан шартномасини имзолаш

100

431684

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

Жамият бошқарувчи компаниясининг 2015 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботи тасдикласин.

2.

2015 йил якуни буйича аудитор хулосаси тасдиклансин.

3.

«Барака» ИФнинг 2015 йил якунлари буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиклансин.

4.

«BARAKA» ИФни 2015 йил якуни буйича соф фойдаси 100 064,88 минг сум куйидагича таксимлансин:

- 53 124,53 минг сум яъни 53,1 фоиз кейинчалик капитализация килиш учун Устав фондини оширишга йуналтирилсин;

- 41 937,10 минг сум яъни 41,9 фоиз акциядорларга дивиденд тулашга йуналтирилсин;

- 5 003,24 минг сум яъни 5,0 фоиз резерв фондини шакллантириш учун йуналтирилсин.

5.

«BARAKA» ИФнинг 2016 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметаси тасдиклансин.

6.

Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин.

1. Акбаров Нажмиддин,

2. Дадажонов Рустамали,

3. Абдувалиев Абдумалик,

4. Шокиров Фарходжон,

5. Алимов Улугбек,

6. Кадиров Хасан,

7. Акбаров Камолиддин.

7.

Жамият тафтиш комиссия таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин.

1. Фозилов Дилмурод,

2. Маткаримов Абдуллажон,

3. Комилов Сиддикжон,

8.

Жамиятни 2016 йил буйича аудиторлик текширувичга “Аудит профессионал практик” аудиторлик фирмаси танлансин ва унга туланадиган хизмат хакининг юкори микдори 1,0 млн. сум этиб белгилансин.

9.

Жамиятнинг аввал давлат рўйхатдан ўтган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисолаларига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлансин.

10.

Жамиятнинг 2013, 2014 ва 2015 йиллар якуни бўйича олинган тақсимланмаган фойдасининг бир қисми 587 119,4 минг сум капитализация қилиш орқали жамият устав фондини кўпайтиришга йуналтирилсин. Хар бирининг номинал қиймати 100 сўм бўлган 5 871 194 дона оддий хужжатсиз кўринишдаги қўшимча акциялар чикарилсин. Жамиятнинг қўшимча акцияларни жойлаштиргандан кейинги устав фонди 670 993,6 минг сум этиб белгилансин. Кўшимча чиқариладиган 5 871 194 дона ёпиқ обуна усулида, 2016 йил 24 май холатига шакллантирилган (ёпилган) акциядорлар реестри асосида ҳар бир акциядорнинг унга тегишли бўлган хар бир дона акциясига 1:7 коэффициентда тақсимлаш орқали жойлаштирилиши белгилансин. Бунда ушбу чиқарилишдаги акциялар, акцияларнинг чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 30 (ўттиз) иш куни давомида жойлаштирилиши белгилансин.

11.

Жамиятнинг номинал қиймати 100 сўм бўлган 5 871 194 дона оддий хужжатсиз кўринишдаги қўшимча акциялар чикарилиши тўғрисидаги қарори тасдиқлансин.

12.

Жамият уставига киритилган узгартириш ва қўшимчалар билан янги тахрири тасдиқлансин.

13.

Жамиятнинг янги тахрирдаги ички низомлари тасдиқлансин.

14.

Жамиятда корпоратив бошкарув кодекси тадбиқ этилсин.

15.

Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.

16.

Жамиятни Кимматли когозлар Марказий депозитарийси билан шартномаси имзолансин

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

1.

Акбаров Нажмиддин,

Нафакахур

21266

Оддий

431684 дона

2.

Дадажонов Рустамали,

Маргилон Аудит АК

22141

Оддий

431684 дона

3.

Абдувалиев Абдумалик,

Тадбиркор

2860

Оддий

431684 дона

4.

Шокиров Фарходжон,

Маргилон нон МЧж

13554

Оддий

431684 дона

5.

Алимов Улугбек,

Тадбиркор

20973

Оддий

431684 дона

6.

Кадиров Хасан,

Маргилон ДОЗ МЧЖ

20559

Оддий

431684 дона

7.

Акбаров Камолиддин.

тадбиркор

21266

Оддий

431684 дона

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**

Muhim Faktlar №32

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Baraka” investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Baraka" IF AJ

Биржа тикерининг номи:*

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Электрон почта манзили:*

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">info@barakaif.uz

Расмий веб-сайти:*

www.barakaif.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

32

Муҳим фактнинг номи:

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Жамият акциядорлар умумий йигилиши

Қарор қабул қилинган сана:

28.05.2016 йил

Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана:

28.05.2016 йил

Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш*

бир дона акцияга сўмда:

50 сум

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

50 %

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш *

бир дона акцияга сўмда:

0 сум

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

0 %

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш *

бир дона қимматли қоғозга (сўмда):

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да):

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси

Бошлаш санаси

Тугаш санаси

Оддий акциялар бўйича:

28.05.2016 й

27.07.2016 й

имтиёзли акциялар бўйича:

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича:

Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк):

пул маблағлари

Faylni yuklab olish

E`lonlar

korporativ-axborot-yagona-portali-ishga-tushdi

Mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni keng jalb etish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini tubdan oshirish, bo’lajak investorlar uchun ularning ochiqligi va jozibadorligini ta’minlash, zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy qilish, shuningdek, kompaniya faoliyati to’grisidagi axborot bilan ta’minlash orqali boshqarishda aksiyadorlarni va investorlarni rolini kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida...
Batafsil..

qimmatli-qog-ozlar-birja-savdolarining-qoidalariga-o-zgartirishlar-kuchga-kirdi

2015 yilning 1 iyulidan “Toshkent” Respublika fond birjasi boshqaruvining 25.06.2015 yildagi 38-sonli qarori bilan Qimmatli qog`ozlarning birja savodalari qoidalariga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritildi.

hisob-kitob-kliring-operatsiyalarini-amalga-oshirish-qoidalariga-o-zgartirish-va-qo-shimchalar-kiritildi

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.04.2015 yildagi PF-4720-sonli farmoni bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlarining 33-bandiga muvofiq to`g`ridan-to`g`ri hisob-kitoblarni amalga oshirish imkoniyatini ko`zda tutuvchi uyushgan savdolarda jismoniy shaxslar o`rtasidagi aksiyalar oldi-sotdi bitimlari bo`yicha soddalashtirilgan hisob-kitob kliring xizmatlarini tadbiq etish...


Batafsil...
1-iyuldan-aksiyadorlar-sudga-da-vo-arizasi-bilan-murojaat-qilganda-davlat-bojini-to-lash-muddati-uzaytirildi

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.04.2015 yildagi PF-4720-sonli “Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini joriy etish chora-tadbirlari to`g`risida”gi Faromoniga muvofiq 2015 yilning 1 iyulidan:


Qonunchilikdagi yangiliklar

maqsad-xorijiy-investor-va-menejerlarni-korporativ-boshqaruvni-rivojlantirishda-faol-ishtirokini-tashkil-etish

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 21.12.2015 yilda PQ-2454-son ”Aksiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investorlarni jalb qilish borasidagi qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida” qarori imzolanib, unga ko'ra aksiyadorlik jamiyatlari ustav kapitalida xorijiy investorlarning ulushi 15 foizdan kam bo’lmasligi lozim.


Batafsil..
aksiya-va-obligatsiya-emissiyasi-tartibiga-o-zgartirish-kiritildi

O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 06.11.2015 yilda 2000-4 son bilan Qimmatli qog’ozlar emissiyasi va emissiyaviy qimmatli qog’ozlar chiqarilishlarini davlat ro’yhatidan o’tkazish qoidalariga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish to’g’risidagi Markazning buyrug’i ro’yxatdan o’tdi.


Batafsil...
qimmatli-qog-ozlar-bozori-to-g-risida-gi-yangi-tahrirdagi-qonunning-mazmuni-va-mohiyati-muhokama-qilindi

Joriy yilning 19 iyun kuni Markaz tomonidan Davlat raqobat qo'mitasi bilan birgalikda 2015 yil 4 iyundan kuchda bo’lgan O'zbekiston Respublikasi “Qimmatli qog’ozlar bozori to’g’risida”gi yangi tahrirdagi Qonunining mazmuni va mohiyatini tushuntirishga va muhokamasiga bag’ishlangan seminar o'tkazildi.


2016-yilda-13-litsenziya-berildi

2016 yil 1 yanvar holatiga 74ta yuridik shaxslarga qimmatli qog’ozlar bozorida 6ta yo'nalish bo'yicha professional faoliyatni amalga oshirish uchun 124ta litsenziyalarga ega.


Batafsil...