«Барака» инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига

 

2017 йил 20 май куни Фаргона шахар, Комус кучаси 40 уйда жойлашган Фаргона вилоят МТПлар бирлашмасига карашли бинонинг мажлислар залида акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йигилиши утказилишини маълум килади. Умумий йигилиш кун тартибига куйидаги масалалар киритилган:

 

1. Жамият бошқарувчи компаниясининг 2016 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботини тасдиқлаш.

2. 2016 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг  2016 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш.

4. Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш. 

5. Жамиятнинг 2017 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметасини тасдиклаш. 2017 йил учун тузилган бизнес режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.

6. Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш.

7. Жамиятнинг тафтиш комиссиясини кайта сайлаш.

8. Жамиятни  2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш.

9. Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан шартнома имзолаш.

 

Акциядорларнинг умумий йигилишда иштирок этиш хукукига эга акциядорларнинг руйхати тузилаётган сана- 16.05.2017 йил. Умумий йигилиш катнашчилари узлари билан шахсини тасдикловчи хужжат хамда вакиллар белгиланган тартибда ишончнома билан катнашишлари шарт. Маълумот учун телефон ракам (0373) 244-30-37.

 

Жамият кузатув кенгаши.

Aksiyadorlarning umumiy yigilishi va kuzatuv kengashi qarorlari

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Baraka”  investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Baraka" IF AJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Электрон почта манзили:*

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">info@barakaif.uz

Расмий веб-сайти:*

www.barakaif.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

 

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

28.05.2015 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

28.05.2015 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Фаргона шахри, Комус кучаси 40 уй

Умумий йиғилиш кворуми:

50,46 %

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Жамият бошқарувчи компаниясининг 2015 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботини тасдиқлаш.

100

423258

0

0

0

0

2.

2015 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш.

100

423258

0

0

0

0

3.

Жамиятнинг  2015 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш.

100

423258

0

0

0

0

4.

Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш.

100

423258

0

0

0

0

5.

Жамиятнинг 2016 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметасини тасдиклаш.

100

423258

0

0

0

0

7.

Жамиятнинг тафтиш комиссиясини кайта сайлаш.

100

423258

0

0

0

0

8.

Жамиятни  2016 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш.

100

423258

0

0

0

0

               

9.

Жамиятнинг аввал давлат рўйхатдан ўтган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисолаларига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш.

100

423258

0

0

0

0

10.

Жамиятнинг 2013, 2014 ва 2015 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасидан устав фондини оширишга ажратилган қисмини капитализация қилиш орқали жамият устав фондини кўпайтириш. Қўшимча чиқариладиган акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ва шартларини белгилаш.

100

423258

0

0

0

0

11.

Жамиятнинг қўшимча акциялар чикарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш.

100

423258

0

0

0

0

12.

Жамият уставига киритилган узгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлаш.

100

423258

0

0

0

0

13.

Жамиятнинг янги тахрирдаги ички низомларини тасдиқлаш.

100

423258

0

0

0

0

14.

Жамиятда корпоратив бошкарув кодексини тадбиқ этиш.

100

423258

0

0

0

0

15.

Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан шартнома имзолаш.

100

423258

0

0

0

0

16

Жамиятни Кимматли когозлар Марказий депозитарийси билан шартномасини имзолаш

100

423258

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

Жамият бошқарувчи компаниясининг 2015 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботи тасдикласин.

2.

2015 йил якуни буйича аудитор хулосаси тасдиклансин.

3.

 «Барака» ИФнинг 2015 йил якунлари буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиклансин.

4.

«BARAKA» ИФни 2015 йил якуни буйича соф фойдаси 100 064,88 минг сум куйидагича таксимлансин:

- 53 124,53 минг сум яъни 53,1 фоиз кейинчалик капитализация килиш учун Устав фондини оширишга йуналтирилсин;

- 41 937,10 минг сум яъни 41,9 фоиз акциядорларга дивиденд тулашга йуналтирилсин;

- 5 003,24 минг сум яъни 5,0 фоиз резерв фондини шакллантириш учун йуналтирилсин.

5.

«BARAKA» ИФнинг 2016 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметаси тасдиклансин.

6.

Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин.

1.       Акбаров Нажмиддин,  

2.       Дадажонов Рустамали,

3.       Абдувалиев Абдумалик,

4.       Шокиров Фарходжон,

5.       Алимов Улугбек,

6.       Кадиров Хасан,

7.      Акбаров Камолиддин.

7.

Жамият  тафтиш комиссия таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин.

  1. Фозилов Дилмурод,  
  2.       Маткаримов Абдуллажон,
  3.       Комилов Сиддикжон,

8.

Жамиятни  2016 йил буйича аудиторлик текширувичга “Аудит профессионал практик” аудиторлик фирмаси танлансин ва унга туланадиган хизмат хакининг юкори  микдори 1,0 млн. сум этиб белгилансин.

9.

Жамиятнинг аввал давлат рўйхатдан ўтган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисолаларига киритилган ўзгартиришлар матнини тасдиқлансин.

10.

Жамиятнинг 2013, 2014 ва 2015 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдаси 587 119,4 минг сум устав фондини оширишга капитализация қилиш орқали жамият устав фондини кўпайтиришга йуналтирилсин. Жамиятнинг янги Устав фонди 670 993,6 минг сум этиб белгилансин. Кўшимча 5 871 194 дона эгаси езилган оддий накдсиз куринишдаги акциялар чикарилсин. Ушбу акциялар барча акциядорлар ўртасида 2016 йил 24 май холатига шакллантирилган(ёпилган) акциядорлар реестри асосида ҳар бир акциядорга унга тегишли акциялар билан бир типдаги акциялар, унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланиб ёпиқ обуна орқали жойлаштирилсин. Ушбу чиқарилишдаги акциялар, акцияларнинг чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 30 иш кун давомида жойлаштирилади.

11.

Жамиятнинг қўшимча акциялар чикарилиши тўғрисидаги қарори тасдиқлансин.

12.

Жамият уставига киритилган узгартириш ва қўшимчалар билан янги тахрири тасдиқлансин.

13.

Жамиятнинг янги тахрирдаги ички низомлари тасдиқлансин.

14.

Жамиятда корпоратив бошкарув кодекси тадбиқ этилсин.

15.

Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.

16.

Жамиятни Кимматли когозлар Марказий депозитарийси билан шартномаси имзолансин

   

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

1.

Акбаров Нажмиддин,  

Нафакахур

21266

Оддий

423258 дона

2.

Дадажонов Рустамали,

Маргилон Аудит АК

22141

Оддий

423258 дона

3.

Абдувалиев Абдумалик,

Тадбиркор

2860

Оддий

423258 дона

4.

Шокиров Фарходжон,

Маргилон нон МЧж

13554

Оддий

423258 дона

5.

Алимов Улугбек,

Тадбиркор

20973

Оддий

423258 дона

6.

Кадиров Хасан,

Маргилон ДОЗ МЧЖ

20559

Оддий

423258 дона

7.

Акбаров Камолиддин.

тадбиркор

21266

Оддий

423258 дона

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**