Muhim faktlar

2016 йил якуни буйича мухим фактлар

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Barakainvestisiya fondi aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Baraka" IF AJ

Биржа тикерининг номи:*

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Электрон почта манзили:*

info@barakaif.uz

Расмий веб-сайти:*

www.barakaif.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

20.05.2016 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

20.05.2016 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Фаргона шахри, Комус кучаси 40 уй

Умумий йиғилиш кворуми:

54,3 %

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Жамият бошқарувчи компаниясининг 2016 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботини тасдиқлаш.

100

3643192

0

0

0

0

2.

2016 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш.

100

3643192

0

0

0

0

3.

Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш.

100

3643192

0

0

0

0

4.

Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш.

100

3643192

0

0

0

0

5.

Жамиятнинг 2017 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметасини тасдиклаш.

100

3643192

0

0

0

0

7.

Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш.

100

3643192

0

0

0

0

8.

Жамиятнинг тафтиш комиссиясини кайта сайлаш.

100

3643192

0

0

0

0

Жамиятни 2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш.

9.

Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан шартнома имзолаш.

100

3643192

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

Жамият бошқарувчи компаниясининг 2016 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботи тасдиклансин.

2.

2016 йил якуни буйича аудитор хулосаси тасдиклансин.

3.

«Барака» ИФнинг 2016 йил якунлари буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиклансин.

4.

«BARAKA» ИФни 2016 йил якуни буйича соф фойдаси 13 695,83 минг сум куйидагича таксимлансин:

- 262,16 минг сум яъни 1,9 фоиз кейинчалик капитализация килиш учун Устав фондини оширишга йуналтирилсин;

- 12 748,88 минг сум яъни 93,1 фоиз акциядорларга дивиденд тулашга йуналтирилсин;

- 684,79 минг сум яъни 5,0 фоиз резерв фондини шакллантириш учун йуналтирилсин.

5.

«BARAKA» ИФнинг 2017 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметаси тасдиклансин.

6.

Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин.

1. Акбаров Нажмиддин,

2. Дадажонов Рустамали,

3. Абдувалиев Абдумалик,

4. Шокиров Фарходжон,

5. Алимов Улугбек,

6. Кадиров Хасан,

7.Акбаров Камолиддин.

7.

Жамият тафтиш комиссия таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин.

  1. Фозилов Дилмурод,
  2. Маткаримов Абдуллажон,
  3. Комилов Сиддикжон,

8.

Жамиятни 2017 йил буйича аудиторлик текширувичга “Аудит профессионал практик” аудиторлик фирмаси танлансин ва унга туланадиган хизмат хакининг юкори микдори 1,0 млн. сум этиб белгилансин.

9.

Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

1.

Акбаров Нажмиддин,

Нафакахур

170128

Оддий

3643192 дона

2.

Дадажонов Рустамали,

Маргилон Аудит АК

177128

Оддий

3643192 дона

3.

Абдувалиев Абдумалик,

Тадбиркор

22880

Оддий

3643192 дона

4.

Шокиров Фарходжон,

Маргилон нон МЧж

108432

Оддий

3643192 дона

5.

Алимов Улугбек,

Тадбиркор

167784

Оддий

3643192 дона

6.

Кадиров Хасан,

Маргилон ДОЗ МЧЖ

164472

Оддий

3643192 дона

7.

Акбаров Камолиддин.

тадбиркор

170128

Оддий

3643192 дона

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**

МУХИМ ФАКТ 32

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Barakainvestisiya fondi aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Baraka" IF AJ

Биржа тикерининг номи:*


2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Электрон почта манзили:*

info@barakaif.uz

Расмий веб-сайти:*

www.barakaif.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

32

Муҳим фактнинг номи:

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Жамият акциядорлар умумий йигилиши

Қарор қабул қилинган сана:

20.05.2017 йил

Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана:

20.05.2017 йил

Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш*

бир дона акцияга сўмда:

1,90 сум

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

1,9 %

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш *

бир дона акцияга сўмда:

0 сум

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

0 %

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш *

бир дона қимматли қоғозга (сўмда):


бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да):


Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси

Бошлаш санаси

Тугаш санаси

Оддий акциялар бўйича:

20.05.2017 й

20.07.2017 й

имтиёзли акциялар бўйича:Бошқа қимматли қоғозлар бўйича:Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк):

пул маблағлари

ЙИЛЛИК ХИСОБОТ

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Barakainvestisiya fondi aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Baraka" IF AJ

Биржа тикерининг номи:*

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100

Электрон почта манзили:*

info@barakaif.uz

Расмий веб-сайти:*

www.barakaif.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

ТИФ Миллий банк Фаргона булими

Ҳисоб рақами:

20216000900671798001

МФО:

00493

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

Фаргона ш.Хокимлиги хузуридаги Инспекция № 281 30.06.2015

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

Фаргона шахар ДСИ 202167670

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

144

КТУТ:

16419221

ХХТУТ:

96420

МҲОБТ:

1730401

5.

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

7,35 %

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: баланс390/баланс600

76,8%

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: баланс 320 / баланс 600

23,3%

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: 390-600/ баланс 480

6,6%

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:

3,5

6.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

Оддий акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

1,9 сум

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

1,9 %

Имтиёзли акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

бир дона қимматли қоғозга сўмда:

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

7.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

Оддий акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

12 748 878,4

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

0

Имтиёзли акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

0

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

0

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

0

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

0

8.

МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Ўзгариш санаси

Ф.И.Ш.

Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)

қарор қабул қилинган сана

вазифага киришиш санаси

9.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

Акциядорлар умумий йигилиши

Қимматли қоғознинг тури:

Акция

Қимматли қоғозларнинг сони:

5 871 194

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

100 сум

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

07.09.2016 йил

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

Р0504-4

Жойлаштириш шакли:

Епик обуна

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

07.09.2016 йил

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

06.10.2016 йил

10.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

Муҳим факт номи

Муҳим факт рақами

Муҳим факт юз берган сана

Муҳим факт эълон қилинган сана

1

Умумий йигилиш карори

06

28.05.2016

07.06.2016

2

Аффилланган шахслар

36

28.05.2016

07.06.2016

3

Дивиденд туланиши

32

28.05.2016

07.06.2016

4

Қимматли қоғозларни чиқариш

25

07.09.2016

06.10.2016

11.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

1

2

3

12.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

1

2

3

13.


АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Аудиторлик ташкилотининг номи:

«ТТТ Аудит» Аудиторлик корхонаси

Лицензия берилган сана:

25.02.2008

Лицензия рақами:

00327

Хулоса тури:

Ижобий

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

29.03.2017

Аудиторлик хулосасининг рақами:

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

Ботиров Махаммад Хошимович

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****

14.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)

Битимлар тузилмаган

15.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи

Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи

тузилмаган

16.


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос (лар) содир этилган сана

1

Акбаров Нажмиддин,

г. Коканд, ул. А.Навоий, 104/28

Кузатув кенгаши аъзоси

20.05.2017 йил

2

Дадажонов Рустамали,

г.Маргилан, ул.Ю.Шокаржонова,149

Кузатув кенгаши аъзоси

20.05.2017 йил

3

Абдувалиев Абдумалик,

г. Коканд, ул.Киялисой 84а

Кузатув кенгаши аъзоси

20.05.2017 йил

4

Шокиров Фарходжон,

г. Маргилан, ул.О.Пирматов, 78

Кузатув кенгаши аъзоси

20.05.2017 йил

5

Алимов Улугбек,

г.Коканд, м-в А.Навоий, 79/27

Кузатув кенгаши аъзоси

20.05.2017 йил


6

Кадиров Хасан,

г.Фергана,ул.Н.Ферганская, д.50-9

Кузатув кенгаши аъзоси

20.05.2017 йил


7

Акбаров Камолиддин.

г.Коканд, м.Навои д.104 кв.28

Кузатув кенгаши аъзоси

20.05.2017 йил

Telegram kanalimizga a'zo bo`lishni istasangiz
Unda bu yerga bosing